Geschiedenis Emmaüskerk

Vanaf de reformatie tot aan de Afscheiding

In Hattem is pastoor Bernardus de Haese in de zestiende eeuw een overgangsfiguur. Hij protesteerde tegen de Rooms-katholieke leer en werd de eerste protestantse voorganger in Hattem. In de voormalig Rooms-katholieke Andreaskerk werd vanaf 1580 de protestantse leer verkondigd. Willem van Oranje (1533-1584) zorgde voorterugdringing van de Rooms-katholieke invloed. Het gebied van de Unie van Utrecht, waaronder Hattem viel, kende toen officieel enkel de gereformeerde religie, ongeacht het aantal van haar aanhangers. In de loop van de 18e eeuw werd de naam ‘gereformeerd’ door bevindelijke en door de middengroepen ontzegd aan de verlichten. Het woord ‘gereformeerd’ raakte te belast en werd meer en meer vervangen door ‘hervormd’.

Na de Franse invloed en de val van Napoleon trad hier in 1815 een nieuwe grondwet in werking onder koning Willem I. Deze koning liet in de officiële Nederlandse Hervormde Kerk via een reglement uit 1816 zijn macht gelden in de kerk waar hij een volkskerk van wilde maken. In 1834 werd ds. Anthony Brummelkamp (1811-1888) te Hattem binnen de NHK beroepen en werd hij in oktober bevestigd. In juni 1835 maakte hij bekend dat hij niet kon gehoorzamen aan een ongereformeerd kerkbestuur. Onder ongereformeerd verstond hij dat het kerkreglement uit 1816 werd gesteld boven de Dordtse Kerkverordening van 1618/1619.  

Van 1835 – 1892 Chr. Afgescheiden Gemeente en vanaf 1892 Gereformeerde Kerk.

Op 21 november 1835 werden de eerste ambtsdragers bevestigd van de christelijke afgescheiden gemeente te Hattem met ds. Brummelkamp als eerste predikant.   Vanaf 1892 verenigden de áfgescheidenen’ (1834) zich met de ‘dolerenden’(1886) en ontstaat de Gereformeerde Kerk te Hattem. In 1899 wordt er een nieuwe kerk gebouwd aan deAchterstraat. De eerste steen werd gelegd door dhr. H. Bouwman.

Ds. J.O. Mulder, die vanaf 5 mei 1940 in Hattem stond, ging op 15 juli 1945 mee met de vrijmaking, waarop het grootste gedeelte van de gemeente volgde. Enkel tientallen die trouw bleven aan de synodebesluiten van de Gereformeerde Kerken in Nederland kregen een klein zaaltje naast de pastorie in de Achterstraat ter beschikking. In 1956 kon de echtgenote van ds. Veldkamp de eerste steen leggen voor ons kerkgebouw aan de Dorpsweg 27. De banken kwamen uit een noodkerk in Urk en bepaalden de eerste afmetingen van het gebouw dat in 1967 een linker – (“De Nawijn- of van Winsumvleugel”) en in 1977 een onderkelderde rechtervleugel kreeg, de zogenaamde ontmoetingsruimte met jeugdkelder.  In 1997 is de Dorpswegkerk opnieuw aangepast aan de eisen van deze tijd.

Plaatselijke oecumene

De Hervormde Gemeente Hattem is onderverdeeld in drie wijken, de Noordwestwijk, de Stadswijk en de Zuidwijk. Met de Zuidwijk heeft onze kerk een intensieve samenwerking. Dit bestaat o.a. uit het jaarlijkse aanbod van de Commissie Vorming & Toerusting (het blauwe boekje), de gezamenlijke gemeentezondag, het vieren van vespers in de 40-dagentijd en kanselruil. Predikanten nemen het pastorale werk van elkaar over tijdens vakanties e.d. 

Ten tijde van Ds. A. de Vries is er op 1 mei 1994 voor het eerst sinds 160 jaar kanselruil tot stand gekomen en vanaf 1996 wordt er jaarlijks in de Dorpswegkerk een SOW zondag gehouden. 

Ook zijn er zo nu en dan gezamenlijke jeugddiensten. Over en weer neemt de jeugd deel aan de ‘gereformeerde’ clubs en de ‘hervormde’ jeugdkapeldienst. Op kerkenraadsniveau zijn er intensieve gesprekken tussen de kerkenraden van de drie hervormde wijken en onze kerk. Verder ontmoeten voorgangers van de Hattemse kerken elkaar in het ‘Convent van pastores’, dat tweemaandelijks bijeenkomt rondom een gemeenschappelijk thema. Vanuit dit convent wordt in de ‘week van gebed voor de eenheid’ de oecumenische gebedsdienst georganiseerd. Ook vinden er drie keer per jaar oecumenische gebedsdiensten plaats in de Rooms Katholieke Kerk, de Nederlands Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerk (voor Kerst, Pasen en Pinksteren).