ANBI gegevens diaconie Hervormde Gemeente Hattem

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Diaconie Hervormde gemeente te Hattem 
Telefoonnummer (facultatief):  -
RSIN/Fiscaal nummer:  824108607
Website adres:  www.pknhattem.nl 
E-mail:  kerkelijkbureau@hervormdhattem.nl
Adres:  Markt 2
Postcode 8051 EZ
Plaats:  Hattem
Postadres:  Postbus 7 
Postcode:  8050 AA
Plaats: Hattem

De Hervormde gemeente te Hattem is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De Hervormde gemeente te Hattem werkt sedert 2013 in een federatie samen met de Gereformeerde Kerk te Hattem.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Hervormde Gemeente te Hattem. 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 42 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 9 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
     
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
     
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.pknhattem.nl vindt u het beleidspan 2016-2020 van de diaconie van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid

De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. 
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten diaconie

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

 

Beleid van de Diaconie voor de financiële ondersteuning jongeren met een diaconaal, missionair of evangelisatieproject in buitenland

Inleiding/ aanleiding
In de diaconievergadering van 31 augustus 2016 kwam er een verzoek tot verlenging van de financiële bijdrage aan van een van de jongeren die een diaconaal, missionair of evangelisatieproject in het buitenland doet.
Er ontstond een discussie over het wel of niet bijdragen/ verlengen van de periode. Het oude beleid stond dat niet toe dus rees de vraag of er nieuw beleid geformuleerd kon worden.

Probleemstelling
Het oude beleid (vastgelegd in notulen eerdere diaconievergadering) op een rij:
- 2 jaar 200€ per maand als ondersteuning
- verzoek komt van een lid van de kerkelijke gemeente PKN in Hattem
- geen leeftijdsbeperking voor de aanvrager
- betreft een diaconale taak in het buitenland

De diaconie van de Protestantse Kerk (PKN) ondersteunt van harte initiatieven van jongeren op diaconaal, missionair en of evangelisatie. Een en ander is ook benoemd in het diaconaal beleidsplan van de PKN. Dit nieuwe beleid wordt toegevoegd als bijlage aan het diaconaal beleid.

Het nieuwe beleid behelst het volgende:
- De giften zijn van tijdelijke aard en stoppen wanneer het project beëindigd is of wanneer een arbeidsrelatie door betrokkene wordt aangegaan
- Gedurende maximaal 2 jaar maximaal €200 per maand als ondersteuning
- Schriftelijk en onderbouwd verzoek komt van een lid van de kerkelijke gemeente PKN in Hattem, persoon dient lid te zijn op moment van aanvraag. Verzoek wordt voorgelegd aan de diaconie en beoordeeld, onder meer op ANBI en beschikbaar budget. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd en bevatten een begin en eindtijd van de ondersteuning.
- De ondersteuning richt zich op jongeren maar de diaconie zal per aanvrager de leeftijd van de aanvrager mee laten wegen in haar beoordeling.
- Betreft een diaconale, missionaire of evangelisatieproject (en dus niet per definitie in buitenland); uitzendingen of projecten van uit de kerk of organisatie, vallen niet onder de financiële ondersteuning
- Verlenging is mogelijk met nog een jaar door een nieuw verzoek in te dienen bij de diaconie met een maximering van €100 per maand voor het derde jaar
- Het begrote bedrag per jaar is €6000
- Het beleid wordt vierjaarlijks herzien, volgende update is in 2020

Fout | Protestantse Gemeente i.w. te Hattem

Fout

Waarschuwingsbericht

The htaccess seems to be altered.
Er is onverwacht een fout opgetreden. Probeer het later nog eens.